Express Travel

Tavas Sapņu Zemes sākumlapa…

Pērļu virtene Indijas okeānā

Posted by expresstravel uz Septembris 7, 2012

Printçt (.pdf)
Tûres

Maldîvu salas / Par valsti

Maldîvu salas kâ koðas pçrles no satrûkuðas kreïïu virtenes izkaisîtas pâr ekvatoru paðâ Indijas okeâna vidû, uzburdamas tropu paradîzes ainavu. Pludmales smiltis te ir putojoðu viïòu galotòu baltumâ, okeâns – tirkîza nokrâsâ, bungalow mâjiòas sçþ uz resniem lagûnâ iedzîtiem pâïiem, bet zivtiòas, kas ðaudâs starp koraïïu izaugumiem – pârsteidz visâs varavîksnes krâsâs.

Nonâcis Maldîvu kûrortâ, cilvçks nevilðus atceras, kâ bçrnîbas dienâs zîmçjis savu sapòu salu ar koðzaïâm palmâm pludmalç, dzeltenu sauli debesîs un sevi laimîgu jûrâ…

Slavenais itâlis Marko Polo Maldîvu salas nodçvçja par Indijas ziedu, bet
izcilais 14. gs. berberu ceïotâjs Ibn Batûta par vienu no pasaules brînumiem. Tieðâm, daba devusi Maldîvu salâm lielisku iespçju kïût par brîniðíîgu pludmales un jûras tûrisma centru, un valsts to arî izmantojusi – tûrisms ir salu zemes vadoðâ ekonomikas nozare ar augstas kvalitâtes latiòu. 

Maldîvija – 1190 salas dienvidrietumos no Ðrilankas, iedalîtas 26 atolos: 200 salas ir apdzîvotas, savukârt aptuveni 100 salâs atrodas kûrortkompleksi.

Kâ burvîgu atpûtas vietu Maldîvu salas pasaulei atklâja nirðanas entuziasti pagâjuðâ gadsimta septiòdesmitajos gados. Tagad, pârsteidzoðâs zemûdens pasaules un fantastisko koraïïu veidojumu, kâ arî kristâlskaidrâ ûdens dçï Maldîvu salas kïuvuðas par sava veida akvalangistu Meku (redzamîba zem ûdens vietumis sasniedz pat 50 metrus!). Un arî ûdens temperatûra, kas visa gada garumâ ir 26-27°C robeþâs, vilina ne tikai daiverus un snorkelçtâjus, kas, starp citu, ierodas salâs ne reizi vien.
Maldîvu salas tiek uzskatîtas par vienu no droðâkajâm un mierîgâkajâm atpûtas vietâm uz Zemes un fantastisku „zemûdens pasaules poligonu”. Visos Maldîvijas kûrortos ir zemûdens peldçðanas centri ar profesionâliem instruktoriem, kuri runâ lielâko Eiropas tautu valodâs. Ir kursi iesâcçjiem, ir pavadoòi-instruktori tiem, kas vçlas celt savas prasmes, kïût pieredzçjuðâki un dodas sareþìîtâkos zemûdens ceïojumos. Protams, izvçli par labu atpûtai Maldîvu salâs sekmç arî klimats, kas nepieviï – tas ir ïoti vienmçrîgs, karsts un mitrs, bez krasâm gaisa temperatûras svârstîbâm (~ 30°С).

Maldîvu salâs runâ divehi valodâ, kas pieder indoirâòu valodu grupai. Divehi ir valsts valoda, kurâ netrûkst arî aizguvumu no arâbu, angïu un hindi valodâm. Valsts galvaspilsçtâ Malç un salu kûrortviesnîcâs plaði tiek izmantota angïu valoda. Taèu ârpus kûrortiem saziòa angïu vai citâs Eiropas valodâs ir problemâtiska.

Noteicoðâ reliìija valstî – islâms (kopð 1153. gada). Apmeklçjot salas ârpus kûrortzonâm, kâ arî galvaspilsçtu Mali, tûristiem vajadzçtu ar cieòu un pietâti izturçties pret musulmaòu tradîcijâm un neatkailinât augumu. Pludmalç ieteicams tçrpties tradicionâlajos pludmales tçrpos – sauïoðanâs topless un nûdisma tradîcijâs ir stingri aizliegta.

Nacionâlâ valûta ir Maldîvijas rufija (MVR), taèu kûrortkompleksos tâpat var norçíinâties ar USD, EUR, kâ arî kredîtkartçm.

Vairumâ kûrortviesnîcu tiek piedâvâti gan vietçjie, gan Âzijas tautu, gan Eiropas tautu çdieni. Vietçjâs virtuves çdienos parasti ietilpst rîsi un zivis, kas pagatavotas pievienojot kokosriekstu pienu. Pikantâkai garðai – laims, èili, sîpolaugi u.tml. Un vçl klât vietçjâ maize – roshi. Çdienreizi var noslçgt ar garðîgajiem vietçjiem dzçrieniem suji vai raa.

Ceïojumam uz Maldîvu salâm nav nepiecieðamas nekâdas ar ieceïoðanu saistîtas papildu formalitâtes – bezmaksas tûrisma vîzu 30 dienâm pieðíir, kad tûristi ielidojuði Hulules starptautiskajâ lidostâ, kura atrodas uz atseviðías salas netâlu no Males. Tâpat netiek prasîta arî iepriekðçja vakcinçðanâs pret noteiktâm slimîbâm.

Valstî ir aizliegta jebkâdu alkoholisko dzçrienu ieveðana (t.sk. arî to, kas iegâdâti Duty Free veikalâ vai lidmaðînâ), taèu kûrortviesnîcâs ðie dzçrieni piedâvâjumâ ir. Tâpat nedrîkst ievest cûkgaïas izstrâdâjumus, narkotiskâs vielas, pornogrâfiska satura materiâlus (t.sk. videokasetçs un DVD), islâmu kritizçjoðu literatûru, zemûdens medîbu ieroèus. Aizlidojot no Maldîvu salâm jâsamaksâ lidostas nodoklis 25 USD apmçrâ (t.sk. par bçrniem, kas vecâki par 2 gadiem).

Tûristus Maldîvu salâs nebeigs pârsteigt dabâ valdoðâ krâsu palete, neatkârtojamie ekvatoriâlie saulrieti, arî faunas un floras daudzveidîba. Fantastiskâ atpûta Maldîvu salâs vçl nevienu nav atstâjusi vienaldzîgu, jo tâ lîdzinâs paradîzei zemes virsû.

Tûres no Rîgas nodroðina aviokompânija “Turkish Airlines” (c. Stambulu):

  • reìistrâcija lidojumam lîdz Maldîvu salâm (Malç);
  • bagâþas reìistrâcija lîdz lidojuma galamçríim: Rîga-Male/Male-Rîga;
  • labi izlidoðanas laiki un augsts servisa lîmenis uz klâja (iesk. çdinâðanu);
  • norâdîts vietçjais izlidoðanas un atlidoðanas laiks;
  • atpakaïceïâ nakðòoðana Stambulâ (viesnîca ar brokastîm un transferi iekïauti ceïojuma cenâ);
  • informâcija par cenâm aplûkojama ceïojumu on-line rezervçðanas sistçmâ.

Izlidoðana no
Rîgas

Izlidoðana uz
Male

Izlidoðana no
Male

Izlidoðana uz
Rîgu

Naktis

29-NOV-2012
15:45/18:40
TK1758

29-NOV-2012
20:25/07:10+1
TK730

13-DEC-2012
08:45/14:40
TK731

14-DEC-2012
11:45/14:45
TK1757

13

13-DEC-2012
15:45/18:40
TK1758

13-DEC-2012
20:25/07:10+1
TK730

26-DEC-2012
08:45/14:40
TK731

27-DEC-2012
11:45/14:45
TK1757

12

 

10-JAN-2013
15:45/18:40
TK1758

10-JAN-2013
20:25/07:10+1
TK730

23-JAN-2013
08:45/14:40
TK731

23-JAN-2013
11:45/14:45
TK1757

12

 

07-FEB-2013
15:45/18:40
TK1758

07-FEB-2013
20:25/07:10+1
TK730

20-FEB-2013
08:45/14:40
TK731

21-FEB-2013
08:45/14:45
TK1757

12

14-MAR-2013
15:45/18:40
TK1758

14-MAR-2013
20:25/07:10+1
TK730

27-MAR-2013
08:45/14:40
TK731

28-MAR-2013
11:45/14:45
TK1757

12


Svarîgi!

Reìistrâcija reisam sâkas 2 stundas pirms un beidzas 40 minûtes pirms lidojuma laika, kas norâdîts biïetç.

Ja pasaþieris nokavç reìistrâciju un/vai iekâpðanu, viòð netiks pielaists lidojumam; turklât, pasaþierim bûs paðam jâsedz faktiskos izdevumus saistîtos ar atteikðanos no ceïojuma vai tâ pârcelðanu uz vçlâku laiku. Biïetç norâdîtais izlidoðanas un ielidoðanas laiks ir vietçjais; ir iespçjamas izmaiòas un papildinâjumi.

VÎZAS 

Tûristiem no Latvijas (pilsoòiem un nepilsoòiem), kas dodas atpûtas ceïojumâ uz Maldîvu salâm (lîdz 30 dienâm), vîza nav nepiecieðama.

Izbraucot no Maldîvu salâm, tiek iekasçta valsts nodeva.

Dokumenti, kas nepiecieðami iebraukðanai Maldîvijâ (Maldîvu salâs) bez vîzas noformçðanas:
– pase, kas derîga vçl vismaz 6 mçneðus pçc Jûsu paredzamâs atgrieðanâs Latvijâ no ceïojuma;
– aviobiïete lidojumam atpakaï uz Latviju ar tajâ norâdîtu izlidoðanas datumu;
– ceïojuma vauèers;
– naudas lîdzekïi (rçíinot aptuveni 50-100 USD katrai dienai, kas tiks pavadîta valstî).

Prasîbas attiecîbâ pret dokumentiem:
– pases atlikuðajam derîguma termiòam jâbût ne mazâkam kâ 6 mçneðiem (skaitot no dienas, kad ceïojums beidzas);
– bçrniem jâbût savâm pasçm vai arî tiem jâbût ierakstîtiem vecâku pasçs. Pasçs ierakstîtajiem bçrniem, kas vecâki par 6 gadiem, jâbût arî ielîmçtai fotogrâfijai.

Uzturçðanâs laika pagarinâðana Maldîvu salâs
Ja tûristi izlemj uzturçties Maldîvu salâs ilgâk par 30 dienâm, tad uzturçðanâs laiku iespçjams pagarinât, noformçjot vîzu.

Dokumenti, kas nepiecieðami vîzas noformçðanai:
– 2 fotogrâfijas;
– naudas lîdzekïi (rçíinot aptuveni 50-100 USD katrai dienai, kas tiks pavadîta valstî);
– apstiprinâjums par apmaksâtu viesnîcu.

Svarîgi

Jautâjumu par uzturçðanâs laika pagarinâðanu Maldîvijas varas iestâdes risina nelabprât.

Maldîvu salâs visi transferi ir individuâlie un tos, gandrîz bez izòçmumiem, nodroðina viesnîcas. Ar individuâlo transferu maldivu salâs saprotams brauciens no lidostas uz viesnîcu vai viesnîcas uz lidostu, kura laikâ braucienam, iespçjams, var pievienoties arî citi tûristi (t.sk. jau brauciena laikâ – no citâm salâm). Ðî transfera laikâ pavadoðâ gida klâtbûtne nav obligâta.

Maldîvu salâs transferi tiek veikti ar ir ðâdiem transporta lîdzekïiem:

sea plane – hidroplâns;

spead boat – âtrgaitas
kuteris;

motor boat – motorlaiva.

Pçc ieraðanâs Hulules starptautiskajâ lidostâ un pasu, kâ arî muitas kontroles zonas ðíçrsoðanas tûristus sagaidîs TEZ TOUR pârstâvis (ar attiecîgu uzrakstu). No viòa tûristi saòems informatîvo aploksni ar kontakttelefonu numuriem.

Tûristiem, kad viòi izgâjuði no lidostas terminâla, jâatrod savas viesnîcas infogaldiòð (virs katra infogaldiòa ir viesnîcas nosaukums) un jâuzrâda tur savi ceïojuma dokumenti (vauèers). Viesnîcas pârstâvis pavadîs tûristus uz transferu (uz rezervçto viesnîcu).

Viesnîcu
aprakstus, cenas un vietu pieejamîbu lûdzam jautât mûsu aìentam
guntars@expresstravel.lv

vai arî pa
tâlruòiem +371 67365318 ; +371 29125637

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: